در حال بارگذاری ...
0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
  • خانه
  • آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207
آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

در این مقاله قصد داریم باز و بسته کردن سپر خودرو پژو 207 را آموزش دهیم این آموزش بصورت توضیح و عکس میباشد ایداورم مورد قبول شما عزیزان واقع شود ...

آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

اﺑﺰار ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠﻲ ﺧﻮدرو

ابزار ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

2- اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺧﻮدرو را روی ﺟﻚ 2 ﺳﺘﻮن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﺷﻞﮔﻴﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

3 - ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

https://www.avalyadak.com/admin/articles.php?action=new_article&id=5&path=0_5#elf_l1_Lw

3-1 ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ

ﻣﻬﺮهﻫﺎی (1) را ﻓﻘﻂ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ

ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﻣﺤﻞa را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

باز کردن سپر 207

باز کردن سپر 207

ﻣﻬﺮهﻫﺎی (2) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (3) را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار [1] ﺷﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (3) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

سپر عقب 207

ﭘﻴﭽﻬﺎی (4) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (5) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

4 - ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ را ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎز ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ :

· ﭘﻴﭽﻬﺎی (4) را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور 0.8 دﻛﺎﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ

· ﻣﻬﺮهﻫﺎی (1) ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور 0.8 دﻛﺎﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ اﺟﺰای ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ

ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی اﻳﻤﻨﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

1- اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز

[1] اﺑﺰار ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠﻲ ﺧﻮدرو ﻛﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 26102005

2- اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

3- ﺟﺪا ﺳﺎزی مه شکن سپر

ﺟﺪا ﺳﺎزی مه شکن سپر

3-1 ﭼﺮاغ ﻣﻪﺷﻜﻦ ﻋﻘﺐ

ﭘﻴﭻﻫﺎی (1) را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﻪﺷﻜﻦ (2) ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

-2-3 ﺿـﺮﺑﻪ ﮔﻴـﺮ ﻣﺮﻛـﺰی ﻋﻘـﺐ (3) را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫـﺎی [1] زﺑﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﺿـﺮﺑﻪ

ﮔﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻘﺐ را آزاد ﻛﻨﻴﺪ و ﻗﻄﻌﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ .

-4 ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ را ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎز ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .

daN.m 0.6 ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﭻ ﺷﻤﺎره (1) را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

-1 اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی )ﻛﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 26102005 (

[1] اﺑﺰار ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠﻲ ﺧﻮدرو

-2 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺧﻮدرو را روی ﺟﻚ 2 ﺳﺘﻮن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﺷﻞﮔﻴﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

-3 ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

3-1 ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ

ﻣﻬﺮهﻫﺎی (1) را ﻓﻘﻂ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ )آﻧﻬﺎ را ﺟﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ(

ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر )ﻣﺤﻞ (a را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻬﺮهﻫﺎی (2) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (3) را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار [1] ﺷﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (3) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﭘﻴﭽﻬﺎی (4) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (5) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

-4 ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ را ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎز ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ :

· ﭘﻴﭽﻬﺎی (4) را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور 0.8 دﻛﺎﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ

· ﻣﻬﺮهﻫﺎی (1) ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور 0.8 دﻛﺎﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ اﺟﺰای ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ

ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی اﻳﻤﻨﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

-1 اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز

[1] اﺑﺰار ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠﻲ ﺧﻮدرو ) ﻛﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 26102005 (

-2 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

-3 ﺟﺪا ﺳﺎزی

3-1 ﭼﺮاغ ﻣﻪﺷﻜﻦ ﻋﻘﺐ

ﭘﻴﭻﻫﺎی (1) را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﻪﺷﻜﻦ (2) ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

جدا کردن سپر عقب 207

-2-3 ﺿـﺮﺑﻪ ﮔﻴـﺮ ﻣﺮﻛـﺰی ﻋﻘـﺐ (3) را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫـﺎی [1] زﺑﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﺿـﺮﺑﻪ

ﮔﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻘﺐ را آزاد ﻛﻨﻴﺪ و ﻗﻄﻌﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ .

-4 ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ را ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎز ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .

daN.m 0.6 ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﭻ ﺷﻤﺎره (1) را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

جهت  آموزش تعویض سپر جلو و سپر عقب ساینا کلیک کنید