در حال بارگذاری ...
0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
  • خانه
  • آموزش تعویض سپر جلو و سپر عقب ساینا
آموزش تعویض سپر جلو و سپر عقب ساینا

در این آموزش قصد داریم باز کردن سپر جلو و سپر عقب ساینا را آوزش دهیم امیدواریم این آموززس مورد توجه شما قرار گیرد .

آموزش باز کردن سپر عقب و سپر جلو ساینا


آموزش تعویض سپر جلو ساینا 


اجزاء و قطعات
1 )پوسته سپر
2 )مهره نگهدارنده سپر
3 )فوم ضربه گیر سپر
4 )دیاق باالیی سپر
5 )دیاق پایینی سپر
6 )سد هوا سپرها
7 )گل پخش کن
8 )درپوش روی محفظه بکسل جلو
9 )براکت نگدارنده سپر


عملکرد سپر


سپر جلو )وعقب( از سه قسمت پوسته سپر،فوم ضربه
گیر و دیاق سپر تشکیل شده است. پوسته سپر و فوم
ضربه گیر از جنس پلی پروپیلن می باشد. دیاق سپر
از جنس فوالد بوده و فوم ضربه گیر بین پوسته سپر و
دیاق قرار گرفته است.
پیاده کردن سپر جلو
1 -مجموعه چراغهای جلو را پیاده نمائید.
2 -گل پخش کن چپ وراست را پیاده نمایید.
3 -هفت عدد پیچ صفحه سد هوا را باز نمایید.
گشتاور مورد نیاز 5/0-3/0 کیلوگرم متر
)5-3 نیوتن متر(
4 -چهار عدد پیچ و 4 عدد خار باالی سپر را باز نمائید.
5 -چهار عدد خار زیر پوسته سپر را باز نمائید.
6 -سپر را از روی براکت های نصب شده بر روی گلگیر
باز کنید.

آموزش باز کردن سپر عقب و سپر جلو ساینا


7 -پیچ و مهره های صفحات نگهدارنده باال و پایین را
باز نمائید.
8 -مجموعه سپر جلو را پیاده نمائید.
9 -جهت نصب سپر جلو، عکس مراحل پیاده کردن
عمل نمائید.
گشتاور مورد نیاز 6/2-9/1 کیلوگرم متر
)26-19 نیوتن متر(
نکته : جهت نصب سپر جلو ابتدا خار وسطی باالی سپر
را در محل خود قرار دهید و پس از موقعیت دهی سپر
خار های کناری را نصب نمایید وپس از تنظیم کامل
موقعیت سپر پیچ ها را سفت نمایید.

آموزش تعویض سپر جلو و سپر عقب ساینا 


بازدید
1 -سپر جلو را از نظر آسیب دیدگی پوسته و اطمینان
از نصب صحیح آن بازرسی نمائید.
2 -سپر جلو را از نظر بسته بودن تمامی پیچها و خارها
بازرسی نمائید.
سپرها
m.N 5-3
m.N 26-19

آموزش تعویض سپر عقب ساینا

آموزش باز کردن سپر عقب ساینا

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232 /بدنه و تزئینات
سپرها 71
سپر عقب
اجزاء و قطعات
1 )پوسته سپرعقب
2 )مهره های نگهدارنده سپر
3 )فوم ضربه گیر سپر
4 )دیاق سپرعقب

آموزش تعویض سپر خودرو سایپا


عملکرد سپر خودرو سپر عقب از سه قسمت پوسته سپر،فوم ضربه گیر
و دیاق سپر تشکیل شده است. پوسته سپر از جنس
پلی پروپیلن و فوم ضربه گیر از جنس پلی اورتان می
باشد. دیاق سپرنصب شده بر روی این خودرو در دو نوع
متفاوت می باشد که بسته به مدل خودرو یکی ازآنها
نصب می شود)شکل صفحه ی قبل، 4a و 4b .)دیاق
از جنس فوالد بوده و فوم ضربه گیر بین پوسته سپر و
دیاق قرار گرفته است.

باز کردن سپر ساینا


پیاده کردن سپر عقب


1 -مجموعه چراغهای عقب را باز نمایید )مطابق
بازکردن چراغ های عقب صفحه 91.)
2 -گل پخش کن چپ وراست را پیاده نمایید.
3 -پیچ سپر در گوشه سمت راست را باز نمائید.
4 -این عمل را برای سمت چپ تکرار نمائید.
5 -مهره های سمت چپ صندوق عقب را باز نمائید.
6 -این عمل را برای سمت راست تکرار نمائید.
7 -خارهای باالی سپر را باز نمائید.
8 -5 عدد خار زیر سپر را باز نمائید.
9 -پیچ های نگه دارنده سپر در سمت چپ را باز نمائید.
10 -این عمل را برای سمت راست تکرار نمائید.
11 -سپر عقب را از روی براکت های نصب شده بر روی
گلگیر پیاده نمائید.
12-برای نصب، عکس مراحل پیاده سازی عمل نمائید.
گشتاور مورد نیاز 0/3-6/2 کیلوگرم متر
)30-26 نیوتن متر(


نکته : جهت نصب سپر عقب ابتدا خارها و پیچ های
زیر محل نصب مجموعه چراغ ها را ببندید سپس به
شکل ضربدری بقیه پیچ ها را ببندید )یکی از چپ یکی
از راست(
سپس بقیه خار ها را در محل خود نصب کنید.


بازدید سپر ساینا قبل از نصب


1 -سپر عقب را از نظر آسیب دیدگی پوسته و اطمینان
از نصب صحیح آن بازرسی نمائید.
2 -سپر عقب را از نظر بسته بودن تمامی پیچها و خارها
بازرسی نمائید.

بیشتر بدانید : همه آنچه که باید درباره سپرهای خودرو بدانید