پشتیبانی 8صبح تا 8 شب 09126191703_09356717706

آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

متن کامل

در این مقاله قصد داریم باز و بسته کردن سپر خودرو پژو 207 را آموزش دهیم این آموزش بصورت توضیح و عکس میباشد ایداورم مورد قبول شما عزیزان واقع شود ...

 

آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

 اﺑﺰار ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠﻲ ﺧﻮدرو

ابزار ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

2- اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺧﻮدرو را روي ﺟﻚ 2 ﺳﺘﻮن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﺷﻞﮔﻴﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

3 - ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

https://www.avalyadak.com/admin/articles.php?action=new_article&id=5&path=0_5#elf_l1_Lw

3-1 ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ

ﻣﻬﺮهﻫﺎي (1) را ﻓﻘﻂ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ

ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﻣﺤﻞa را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

باز کردن سپر 207

باز کردن سپر 207

ﻣﻬﺮهﻫﺎي (2) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (3) را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار [1] ﺷﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (3) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

سپر عقب 207

ﭘﻴﭽﻬﺎي (4) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (5) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

4 - ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ را ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎز ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ :

· ﭘﻴﭽﻬﺎي (4) را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور 0.8 دﻛﺎﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ

· ﻣﻬﺮهﻫﺎي (1) ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور 0.8 دﻛﺎﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ اﺟﺰاي ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ

ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

1- اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز

[1] اﺑﺰار ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠﻲ ﺧﻮدرو ﻛﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 26102005

2- اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

3- ﺟﺪا ﺳﺎزي مه شکن سپر

ﺟﺪا ﺳﺎزي مه شکن سپر

3-1 ﭼﺮاغ ﻣﻪﺷﻜﻦ ﻋﻘﺐ

ﭘﻴﭻﻫﺎي (1) را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﻣﻪﺷﻜﻦ (2) ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

-2-3 ﺿـﺮﺑﻪ ﮔﻴـﺮ ﻣﺮﻛـﺰي ﻋﻘـﺐ (3) را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫـﺎي [1] زﺑﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﺿـﺮﺑﻪ

ﮔﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻘﺐ را آزاد ﻛﻨﻴﺪ و ﻗﻄﻌﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ .

-4 ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ را ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎز ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .

daN.m 0.6 ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﭻ ﺷﻤﺎره (1) را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

-1 اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي )ﻛﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 26102005 (

[1] اﺑﺰار ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠﻲ ﺧﻮدرو

-2 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺧﻮدرو را روي ﺟﻚ 2 ﺳﺘﻮن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﺷﻞﮔﻴﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

-3 ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

3-1 ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ

ﻣﻬﺮهﻫﺎي (1) را ﻓﻘﻂ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ )آﻧﻬﺎ را ﺟﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ(

ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر )ﻣﺤﻞ (a را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻬﺮهﻫﺎي (2) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (3) را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار [1] ﺷﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (3) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﭘﻴﭽﻬﺎي (4) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ (5) را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

-4 ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ را ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎز ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ :

· ﭘﻴﭽﻬﺎي (4) را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور 0.8 دﻛﺎﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ

· ﻣﻬﺮهﻫﺎي (1) ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور 0.8 دﻛﺎﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ اﺟﺰاي ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ

ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

-1 اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز

[1] اﺑﺰار ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠﻲ ﺧﻮدرو ) ﻛﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 26102005 (

-2 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

-3 ﺟﺪا ﺳﺎزي

3-1 ﭼﺮاغ ﻣﻪﺷﻜﻦ ﻋﻘﺐ

ﭘﻴﭻﻫﺎي (1) را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﻣﻪﺷﻜﻦ (2) ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

جدا کردن سپر عقب 207

-2-3 ﺿـﺮﺑﻪ ﮔﻴـﺮ ﻣﺮﻛـﺰي ﻋﻘـﺐ (3) را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫـﺎي [1] زﺑﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﺿـﺮﺑﻪ

ﮔﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻘﺐ را آزاد ﻛﻨﻴﺪ و ﻗﻄﻌﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ .

-4 ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ را ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎز ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .

daN.m 0.6 ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﭻ ﺷﻤﺎره (1) را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور

ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

 

جهت  آموزش تعویض سپر جلو و سپر عقب ساینا کلیک کنید 

تعداد بازدید: 151
سایر اطلاعات
برای اطلاعات بیشتر به لینک مقابل مراجعه کنید: آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

نظرات

برگشت به بالا
logo-samandehi
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×